Umnyango Wezempilo uchaze kabanzi ngesifo Isimungumungwana.