Kholiwe Maphumulo

ikhona lalentokazi lithembisa okukhulu kwezomusakazo lkusasa lakhe liqhakzile