MHLETLI: Ngiti angidlulise ukujabula kwami ngekhono engilibona entsheni kwezemisakazo. Ngingumlaleli womsakazo womphathi wasoThukela iNqubeko FM. Kunentokazi esakaza uhlelo olungena nsuku zonke ngo 12:30 kuya ku-3 ntambama igama layo nguNqobile Bhengu. Inezwi elimtoti ofisa ukulilalela njalo. Ngifisa nokuncoma indlela azikhandla ngayo ngokuqoqa ulwazi kwezamabhizinisi bese echushisa umuntu ngokuthi angakhula kanjani kulo mkhakha nokuyinto ayenza ohlelweni lwakhe iBusiness Show.

Lentokazi iphinde isakaze iJust Jazz ngamaSonto yize isuke ibambile ngoba ukhona olushayelayo lolu hlelo kodwa yenza into encomekayo. Ikwenza uwulangazelele uwuthande umculo we-Jazz thina esiwubona sengathi owabantu asebekhulile ngithi nje ukhule njalo MaNgcolosi ubizwlwe kuyo  lento.